Nog geen wettelijke verplichte AVG privacy-verklaring op uw website?
Sinds 25 Mei 2018 is het wettelijk verplicht om een AVG privacy-verklaring op uw website kenbaar te maken.
Geen mogelijkheden of tijd gehad om uw wettelijk verplichte AVG privacy-verklaring te maken?

U wekt vertrouwen bij uw klanten/clientele door verantwoordelijk om te gaan met zijn of haar privacy-gegevens.

Bizz Promotions levert uw AVG verklaring voor maar € 45.00 excl.21% btw.

*Uw AVG document wordt in PDF aangelevert.
*Plaats uw AVG document in de footer van uw website.
*Uw webmaster kan uw AVG document in uw website implementeren.

---------------------------------
Bizz Promotions Emmen. : 0591 - 643486.

Email:bizzpromotions@ziggo.nl


 • 1. TOELICHTING OP HET AVG REGLEMENT & Leveringsvoorwaarden Bizz Promotions Webdesign. (BPW)
 • Welkom bij Bizz Promotions Webdesign.

 • Alle uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve ontwikkelling website webshop blijven eigendom BPW.
 • Alle afspraken zowel schriftelijk op email zowel persoonlijk zijn wettelijke overeenkomsten.
 • Indien een template oftewel layout zonder toestemming wordt geplubiceert is men het gehele uurtarief en aantal uren verschuldigt.
 • Uurtarief conform markt bedraagt € 87.50 per uur excl.21 btw.
 • Komt men wettelijke gemaakte afspraken en overeenkomsten niet na dan zal BPW juridische maatregelen treffen.
 • Facturen dienen per omgaande oftwel binnen 14 dagen te worden voldaan aan BPW.
 • Wordt desbetreffende factuur binnen bovenstaand termijn niet voldaan dan wordt er 35% per betalingstermijn meer berekent.

 • AVG privacy-verklaring.
 • Ter beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en dat deze gegevens nooit en te nimmer mag en kan herleiden naar onbedoelde en niet toelaatbare digitale locatie's heeftBizz Promotions Webdesign , om u het strikte vertrouwen te geven , deze wettelijke
  AVG-privacy verklaring aan u kenbaar gemaakt.
 • Bizz Promotions Webdesign (B.P.W.) mag de gegevens die u verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft B.P.W.
 • de plicht om haar klanten:
 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Bizz Promotions Webdesign  worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
 • Bizz Promotions Webdesign vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Bizz Promotions Webdesign in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Bizz Promotions Webdesign expliciet om jouw toestemming moet vragen.
 • 2. De persoonsgegevens die Bizz Promotions Webdesign gebruikt en het doel van het gebruik.
 • Bizz Promotions Webdesign verwerkt  (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Bizz Promotions Webdesign , de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Bizz Promotions Webdesign of via het contactformulier contact met ons opneemt.

  Deze gegevens stellen ons in staat om:
 • de overeenkomst die klanten met Bizz Promotions Webdesign sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
 • IP-adressen/cookies
 • Bizz Promotions Webdesign houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:
 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.
 • Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
 • Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden.
 • Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.
 • 3. VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN.
 • Bizz Promotions Webdesign verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Bizz Promotions Webdesign organisatie, tenzij:
 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Bizz Promotions Webdesign met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

 • Bizz Promotions Webdesign  verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 • 4. PLICHTEN / BEVEILIGDE TOEGANG / GEHEIMHOUDING / BEWAARTERMIJN
 • Bizz Promotions Webdesign  verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Bizz Promotions Webdesign   worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Bizz Promotions Webdesign tegen onbevoegde toegang.
 • De beveiliging bestaat: uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van Bizz Promotions Webdesign   hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Bizz Promotions Webdesign   verstrekte persoonsgegevens;
 • Bizz Promotions Webdesign  heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet.
 • Bizz Promotions Webdesign  verklaart dat deze alle voorzorg zal handhaven om haar website door eventuele hackers en Ransom Ware aanvallen te beveiligen.
 • Bizz Promotions Webdesign te Emmen verklaart dat alle gerelateerde data veilig en versleuteld zijn opgeslagen op bij voorbeeld externe HDD-usb-of in the cloud.
 • Tevens zal Bizz Promotions Webdesign bij een datalek deze verplicht melden aan de desbetreffende instanties.

 • beveiligings systemen:(Ziggo Safe Online-McAfee Security)
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Bizz Promotions Webdesign hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal zich Bizz Promotions Webdesign  aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
 • Optioneel.
 • De verantwoordelijke – **“Functionaris Gegevensbescherming” – rechtspersoon van Bizz Promotions Webdesign is te bereiken via:bizzpromotions@ziggo.nl
 • Belangrijk:
 • Er zijn drie soorten organisaties die onder de verordening verplicht zijn een** FG te hebben:
 • 1. De overheid.
 • 2. Organisaties die hoofdzakelijk belast zijn met het doen van verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen.
 • 3. Organisaties die hoofdzakelijk belast zijn met het op grote schaal verwerken van bijzondere gegevens.
 • Bizz Promotions Webdesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  Er is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens.
  Organisaties cq. MKB ondernemingen bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren.
  Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.
 • Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  – Voor- en achternaam.
  – Adresgegevens.
  – Telefoonnummer.
  -E-mailadres.
 • -Uw branche gegevens.
 • -Aanmelden:contact formulier-nieuwsbrief.
 • Bizz Promotions Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • – Het afhandelen van uw betaling opdrachtbevestiging-.
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren-.
  – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten-.
  – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.(optioneel)-
  – Om diensten digitaal bij u af te leveren met uw toestemming het door u op gegeven email-adres.
  –Bizz Promotions Webdesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte m.b.t. Uw factuur met btw.
  -Juridische afwikkeling bij eventuele schade/letsel/vermissing/diefstal.
 • 5. JOUW RECHTEN ALS BETROKKENE.

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bizz Promotions Webdesign en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bizzpromotions@ziggo.nl
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
 • Onherkenbaar!
 • Dit ter bescherming van uw privacy.
  We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek.
  Bizz Promotions Webdesign wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit- persoonsgegevens/tip-ons
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
 • Bizz Promotions Webdesign  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Als u de indruk en/of vermoedens heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via:
 • bizzpromotions@ziggo.nl
 • Bizz Promotions Webdesign  verklaart dat zij alles in het mogelijke zal bewerkstelligen door deze wettelijke verplichte AVG privacy-verklaring volgens de Europese wetgeving na te streven en te hanteren.
 • Tevens relateert dit document aan de richtlijnen opgesteld door desbetreffende officiele Nederlands Rijks Overheids instanties.
 • Met vriendelijke groet.
 • Bizz Promotions Webdesign.


 •       VRAGEN- OPMERKINGEN- KLACHTEN.

 • Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per e-mail: bizzpromotions@ziggo.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen, wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Bizz Promotions Webdesign   .

  Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Bizz Promotions Webdesign  opnemen en probeert
 • Bizz Promotions Webdesign probeert er samen met jou in goed overleg uit te komen.

 • Bizz Promotions Webdesign.
 • Mantingerbrink 117.
 • 7812 MC-Emmen.
 • bizzpromotions@ziggo.nl
  T 0591-643486.
 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr. 04047369.


 • Privacyreglement.
  versie Juni 2018.